Algemene Voorwaarden voor VvE’s

 

Algemene voorwaarden versie d.d. november 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN DE ZONCORPORATIE VOOR VVE’S

Artikel 1: Definities

Begrippen in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Diensten: de door DE ZONCORPORATIE aan de Klant te verlenen diensten zoals advies, ontwerp, engineering, service en onderhoud, en monitoring; Goederen: Alle door DE  ZONCORPORATIE aan de Klant te leveren Goederen, waaronder (onderdelen van) zonnesystemen, zonnepanelen en omvormers;

Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die al dan niet met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst een Offerte heeft ontvangen en/of met DE ZONCORPORATIE een Overeenkomst aangaat en/of wil aangaan;

Installatie: het geïnstalleerde en in werking gestelde zonnesysteem;

DE ZONCORPORATIE : DE ZONCORPORATIE BV is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68208162;

Offerte: ieder aanbod of prijsopgave van DE ZONCORPORATIE tot het aangaan van een Overeenkomst ten aanzien van Goederen, Diensten en/of Werkzaamheden;

Onderhoudscontract: een overeenkomst tussen partijen ter zake service, onderhoud en/of monitoring van een installatie;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Klant en DE ZONCORPORATIE , met inbegrip van iedere wijziging of aanvulling hierop, en iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en ter uitvoering van deze Overeenkomst;

Partijen: de Klant en DE ZONCORPORATIE samen en ieder afzonderlijk ook “Partij”;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Werkzaamheden: alle door DE ZONCORPORATIE voor de Klant te verrichten installatiewerkzaamheden waaronder de montage, plaatsing, aansluiting, inwerkingstelling, reparatie en vervanging van Goederen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, Offertes, orders en Overeenkomsten aangaande de verkoop en levering van Goederen en/of Diensten van DE ZONCORPORATIE en door DE ZONCORPORATIE voor de Klant te verrichten Werkzaamheden. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover DE ZONCORPORATIE voor de te verrichten Werkzaamheden en/of te leveren Diensten derden inschakelt.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. DE ZONCORPORATIE en de Klant zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

3. Deze Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders en/of vennoten van DE ZONCORPORATIE en alle voor haar werkzame personen, alsmede personen die namens DE ZONCORPORATIE optreden. De toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor DE ZONCORPORATIE werkzaam zijn.

4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst met DE ZONCORPORATIE.

 

Artikel 3: Offertes, prijzen en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Aanbiedingen en Offertes door DE ZONCORPORATIE zijn vrijblijvend. DE ZONCORPORATIE behoudt zich het recht voor prijzen achteraf te wijzigen indien er sprake is van meerwerk, afwijkende specificaties, maten, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en Offertes geldt ook voor de door de Klant bij DE ZONCORPORATIE geplaatste orders via het personeel van DE ZONCORPORATIE of via tussenpersonen, tenzij door DE ZONCORPORATIE na het gedane aanbod aan degene aan wie de Offerte is gericht, schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod. DE ZONCORPORATIE mag een Offerte altijd intrekken.

2. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat een door de Klant goedgekeurde Offerte door DE ZONCORPORATIE door middel van een schriftelijke orderbevestiging aan de Klant is bevestigd.

3. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen Offerte wordt gemaakt, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 14 werkdagen.

4. In geval van mondeling, per telefax of per e-mail geplaatste opdrachten wordt een Overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht daadwerkelijk door DE ZONCORPORATIE uitvoering wordt gegeven en de Klant niet onmiddellijk tegen deze uitvoering protesteert.

5. Berekeningen die door DE ZONCORPORATIE zijn gemaakt met betrekking tot maandelijkse lasten, belastingvoordeel, rentes, opbrengsten en besparingen zijn afhankelijk van veel factoren en daarom indicatief. Aan een dergelijke berekening kunnen nimmer rechten worden ontleend.

6. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de Klant doorberekend.

7. DE ZONCORPORATIE mag haar prijzen van Diensten jaarlijks indexeren met een percentage dat gebaseerd is op het CBS consumentenindexcijfer (CPI).

8. DE ZONCORPORATIE is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen die voor de opdracht van toepassing zijn, en/of andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.

9. Wijzigingen van en aanvullingen op een Overeenkomst, anders dan de jaarlijkse indexatie, kunnen Partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen schriftelijk zijn bevestigd.

10. Indien er vooraf een schouw plaatsvindt en naar aanleiding hiervan blijkt dat er minder zonnepanelen kunnen worden geplaatst, is dit geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst. De Overeenkomst vindt dan plaats volgens het aantal in de schouw berekende panelen met de daarbij behorende prijs.

 

Artikel 4: Duur en einde Overeenkomst

1. De Overeenkomst vangt aan nadat een door de Klant goedgekeurde Offerte door DE ZONCORPORATIE door middel van een schriftelijke orderbevestiging aan de Klant is bevestigd, of de in artikel 3 lid 4 en 5 genoemde andere mogelijkheden en is daarmee voor de Klant bindend.

2. De Overeenkomst kan tussentijds, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, per aangetekende brief of email door DE ZONCORPORATIE  worden beëindigd, indien:

a. De Klant de verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet nakomt.
b. De Klant met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
c. De Klant zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
d. De Klant surseance van betaling aanvraagt, een eigen aangifte faillissement doet, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
e. Op het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel de Klant op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, na te kunnen komen.

 

Artikel 5: Zekerheidsstelling en voorschotten

1. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen Werkzaamheden is DE ZONCORPORATIE bevoegd van de Klant de te betalen prijs te verlangen dan wel van de Klant een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van DE ZONCORPORATIE .

2. Indien de Klant weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is DE ZONCORPORATIE gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van DE ZONCORPORATIE om in een dergelijk geval schadevergoeding van de Klant te verlangen.

 

Artikel 6: Uitvoering van de Werkzaamheden en Diensten

1. DE ZONCORPORATIE en de met haar samenwerkende partners zullen de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, en zal de belangen van de Klant naar beste weten en kunnen behartigen met inachtneming van de door de wet gestelde eisen.

2. In geval van klachten over de geleverde Goederen is DE ZONCORPORATIE niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van de Goederen wordt verleend.

3. Op de Werkzaamheden wordt door DE ZONCORPORATIE één jaar garantie gegeven.

4. De Klant is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van DE ZONCORPORATIE en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de  betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

5. De Klant is gehouden aan DE ZONCORPORATIE tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen Werkzaamheden/Diensten te kunnen verrichten.

6. Indien door de schuld van de Klant geplande Werkzaamheden of Diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de Klant de daaraan verbonden kosten aan DE ZONCORPORATIE verschuldigd, behoudens in het geval de Klant kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.

7. DE ZONCORPORATIE mag haar Werkzaamheden en dienstverlening geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren, steeds onder verantwoordelijkheid van DE ZONCORPORATIE.

8. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden.

9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen  Partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10. Indien van toepassing draagt Klant zorg voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen. DE ZONCORPORATIE kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden indien achteraf blijkt dat er sprake is van een vergunningsplicht.

11. Indien de leverings- of montagedatum, om welke reden dan ook, wordt uitgesteld, geeft dit Klant geen recht op schadevergoeding zolang de nieuwe leverings- of montagedatum binnen 8 weken van de oorspronkelijk overeengekomen datum of periode ligt. Indien de nieuwe datum of periode meer dan 8 weken later ligt dan de oorspronkelijke datum/periode, dan heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding over en weer tussen Partijen ontstaat.

12. DE ZONCORPORATIE is gehouden om de wifiverbinding bij de uitvoering van de Werkzaamheden tot stand te brengen indien Klant voor deze optie in de Offerte heeft gekozen. Deze verplichting beperkt zich tot de eerste Installatie. Indien de wifiverbinding op een later moment om wat voor reden dan ook wegvalt, zal DE ZONCORPORATIE kosten berekenen voor het opnieuw tot stand brengen van de verbinding.

13. Bij oplevering van de Installatie zal DE ZONCORPORATIE de Installatie testen en de werking aan de Klant tonen, waarna de Klant voor oplevering van Installatie dient te
tekenen.

 

Artikel 7: Betaling, rente en kosten

1. De Klant betaalt 50% van het factuurbedrag bij opdracht en 50% van het factuurbedrag binnen 7 dagen na levering van de overeengekomen Werkzaamheden, Goederen of Diensten, tenzij anders overeengekomen. Indien de Werkzaamheden niet door DE ZONCORPORATIE wordt gedaan, dient het volledige bedrag voor levering te zijn voldaan.

2. DE ZONCORPORATIE is gerechtigd om kosten van meerwerk achteraf in rekening te brengen bij de Klant indien deze kosten niet zijn meegenomen in de Offerte/opdrachtbevestiging. De Klant verplicht zich deze kosten binnen 14 dagen te voldoen aan DE ZONCORPORATIE .

3. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is  de Klant van rechtswege in verzuim en zal de Klant schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.

4. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de Werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.

5. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op Werkzaamheden c.q. dienstverlening.

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door DE ZONCORPORATIE en/of het door DE ZONCORPORATIE ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de Klant verschuldigde som.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. DE ZONCORPORATIE behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren Goederen totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan.

2. Zolang de eigendom niet op Klant is overgegaan, mag deze de Goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

3. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens DE ZONCORPORATIE of DE ZONCORPORATIE goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is DE ZONCORPORATIE gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van de Klant is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te (laten) nemen, Hiertoe zal de Klant alle medewerking verlenen. De kosten verbonden aan de terugneming zijn voor rekening van Klant, evenals de overige schade die DE ZONCORPORATIE lijdt. De genoemde kosten bedragen tenminste 15% van de totale koop- en/of aanneemsom voor de Werkzaamheden en/of verkoop van Goederen.

 

Artikel 9: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee Partijen ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de Partijen ontstaan, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, epidemie
– uitvallen van het elektriciteitsnet
– niet of niet tijdig levering van Goederen en Diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, e.d.)
– weersomstandigheden die het onmogelijk maken Werkzaamheden te verrichten.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort zonder dat er sprake is van schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal DE ZONCORPORATIE gehouden zijn tot het vergoeden van door de Klant geleden schade in geval van overmacht.

3. Indien de Overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door DE ZONCORPORATIE is beëindigd, is door de Klant een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding
verschuldigd als met de stand der uitgevoerde Werkzaamheden overeenkomt.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. DE ZONCORPORATIE aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de Klant te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste zes maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

3. DE ZONCORPORATIE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlof opnemen vanwege de installatie of schade door uitval van het systeem.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van DE ZONCORPORATIE of van haar leidinggevende werknemers.

5. DE ZONCORPORATIE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de staat van onderhoud van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst en mag erop vertrouwen dat de dakconstructie voldoende dragend is. Indien de Klant hierover twijfels heeft kan hij vooraf een berekening laten maken door een derde partij. De Klant verklaart dat het dak geen asbesthoudende materialen bevat en is aansprakelijk voor kosten (nu en in de toekomst) indien er toch asbesthoudende materialen in het dak blijken te zitten.

6. De Klant is ervan op de hoogte dat bij de installatie een mogelijkheid bestaat dat enkele dakpannen breken en zal daarom voor installatie een aantal vervangende dakpannen op voorraad hebben. Kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijsstelling en komen voor rekening van de Klant

7. Onmiddellijk nadat de Goederen door DE ZONCORPORATIE zijn geleverd aan – en geïnstalleerd -voor de Klant is de Klant aansprakelijk voor brand, diefstal, beschadiging en vermissing van de Goederen.

8. Alvorens DE ZONCORPORATIE aansprakelijk te stellen is de Klant gehouden DE ZONCORPORATIE zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. In dat geval is DE ZONCORPORATIE uitsluitend gehouden de gemaakte fout te herstellen en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte kosten of schade, zoals (en niet beperkt tot) schade door opbrengstverlies of in verband met het aanwezig zijn van de Klant

9. De Klant zal DE ZONCORPORATIE vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de Overeenkomst. Tevens zal de Klant nimmer directie, medewerkers en aan DE ZONCORPORATIE gelieerde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.

10. Indien er een mogelijkheid is om via een wifiverbinding de prestaties van het systeem online te volgen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende Wifi signaal vanaf de router. Indien, om wat voor redenen dan ook, de installateurs van DE ZONCORPORATIE geen wifiverbinding kunnen maken, is DE ZONCORPORATIE is nimmer aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt.

11. DE ZONCORPORATIE kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een financiering door de Klant. Het laten installeren van de opdracht voordat de financiering tot stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de Klant.

12. Indien de Klant de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen wil terugvorderen van de belastingdienst dient de tenaamstelling van de factuur overeen te komen met de tenaamstelling van de energienota. DE ZONCORPORATIE kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze documenten niet overeenkomen.

13. De Klant is verplicht de Installatie aan te melden bij de netbeheerder via www.energieleveren.nl. Omdat deze aanmelding alleen door de Klant gedaan kan worden, kan DE ZONCORPORATIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet aanmelden.

14. Op analyses, keuringen, inspectie-, advies-, opbrengstberekeningen en soortgelijke Diensten wordt geen garantie gegeven.

15. De beperking van aansprakelijkheid heeft geen invloed op de productgaranties op geleverde Goederen. Indien Partijen een onderhoudscontract afsluiten is de beperking ook niet van toepassing op een tussen Partijen overeengekomen opbrengstgarantie.

 

Artikel 11: Onderzoek en klachten
1. Bij aflevering en montage van de Goederen is de Klant verplicht nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden.

2. De Klant kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoorden indien hij DE ZONCORPORATIE daarvan niet binnen redelijke tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

3. Wanneer de Klant geen consument is, dient hij zichtbare gebreken binnen 14 dagen na aflevering aan DE ZONCORPORATIE te melden en onzichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken. Wanneer de Klant een consument is, dient hij gebreken binnen 2 maanden na de aflevering en montage te melden. Na het vervallen van deze termijn kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding met betrekking tot deze gebreken.

4. Het is de Klant bekend dat bij het plaatsen van zonnepanelen dakpannen enigszins omhoog kunnen komen te staan vanwege de beugels die onder de dakpannen worden geplaatst. Ook kunnen er krassen op de dakpannen ontstaan. Er mag hierdoor echter nimmer lekkage ontstaan. In alle andere gevallen vallen deze Werkzaamheden onder de normale afwijkingen. Tevens is het de Klant bekend dat wanneer het dak niet recht is, dat wil zeggen dat er een kromming of een bolling in het dak aanwezig is, de zonnepanelen de ligging van het dak volgen. Indien de zonnepanelen hierdoor niet geheel recht liggen, valt dit onder de normale afwijkingen en kan DE ZONCORPORATIE hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

5. Er kan een kleurverschil tussen de panelen zijn of ontstaan. Op kleurverschillen wordt door leveranciers van zonnepanelen geen garantie gegeven en hierdoor vallen kleurverschillen onder de normale afwijking waardoor panelen op basis van kleurverschil niet vervangen worden en er ook geen recht op schadevergoeding kan zijn.

 

Artikel 12: Storingen
1. Als een storing optreedt ten aanzien van Goederen op grond van de Overeenkomst dient de storing door of namens de Klant zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan DE ZONCORPORATIE .

2. Een storing wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat zij bij DE ZONCORPORATIE bekend is geworden, onderzocht, tenzij het binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is. De storing wordt vervolgens zo snel mogelijk door DE ZONCORPORATIE opgeheven.

3. De Klant moet DE ZONCORPORATIE alle medewerking verlenen die voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is.

4. Tot één jaar na installatie draagt DE ZONCORPORATIE de kosten van het storingsonderzoek en de kosten voor het opheffen van de storing, tenzij de storing is ontstaan door een handelen of nalaten van de Klant. Nadien zijn deze kosten voor de Klant, tenzij een onderhoudscontract wordt afgesloten.

 

Artikel 13: Onderhoudscontract
1. Indien de Klant een Onderhoudscontract afsluit bij DE ZONCORPORATIE, dan draagt DE ZONCORPORATIE tijdens de looptijd van het onderhoudscontract de kosten van de periodieke preventieve inspectie van de zonnepanelen, het storingsonderzoek en de kosten voor het opheffen van de storing, tenzij de storing het gevolg is van:

a. het handelen in strijd met de gebruiksvoorschriften door de Klant, storingen veroorzaakt door de Klant of het uitschakelen van de Installatie door de Klant;
b. het beschadigd, defect of verloren gaan van de Installatie door derden of door omstandigheden van buitenaf.

2. Indien in het Onderhoudscontract een uptime-garantie is afgegeven door DE ZONCORPORATIE dan geldt deze garantie niet op het moment dat de Installatie langdurig is uitgeschakeld als gevolg van Overmacht, door toedoen van de Klant of derden, of veroorzaakt wordt door externe omstandigheden waarop DE ZONCORPORATIE geen of onvoldoende invloed heeft.

3. Een onderhoudscontract kan enkel afgenomen worden bij aanschaf van het zonnesysteem. Het is niet toegestaan om op een later moment alsnog een onderhoudscontract af te nemen.

 

Artikel 14: Wijziging
1. DE ZONCORPORATIE is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen.

2. In het geval DE ZONCORPORATIE tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Klant daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Voorwaarden. De Klant is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste Voorwaarden bezwaar te maken.

3. Indien de Klant tegen de gewijzigde inhoud van de Voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door DE ZONCORPORATIE genoemde datum de tussen Partijen van toepassing zijnde Overeenkomsten.

 

Artikel 15: Persoonsgegevens
1. Bij het gebruik van persoonsgegevens handelt DE ZONCORPORATIE in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. DE ZONCORPORATIE gebruikt deze gegevens slechts voor de volgende doelen:

– het uitvoeren van de Overeenkomst met de Klant;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– het goed doen laten functioneren van de Installaties;
– het aan- of afmelden van de Installaties bij de netbeheerder en andere instanties o.a. in verband met veiligheid en verrekeningen.

3. Voor marketingdoeleinden zal DE ZONCORPORATIE alleen volledig geanonimiseerde gegevens gebruiken.

4. Indien DE ZONCORPORATIE in opdracht van de Klant naar personen te identificeren gebruiksgegevens verwerkt, dan treedt DE ZONCORPORATIE op als verwerker in opdracht van de Klant, en zullen Partijen separaat een verwerkersovereenkomst afsluiten.

 

Artikel 16: Geschillen en Toepasselijk recht

1. In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien kan een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op alle door DE ZONCORPORATIE gedane aanbiedingen en/of Offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met DE ZONCORPORATIE gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.